Brokerii de asigurare ar putea disp?rea? Ce modific?ri examineaz? Parlamentul

29 November 2018

Activitatea brokerilor din domeniul asigur?rilor ar putea fi îngreunat? în urma modific?rilor legislative la Legea cu privire la asigur?ri, pe care Parlamentul le examineaz? în ?edin?a de ast?zi. Amendamentele propuse pentru lectura a doua vin cu o serie de condi?ii mult mai dure pentru brokeri. De?i amendamentele au fost propuse anterior de c?tre Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare pentru dezbateri publice c?tre institu?iile ?i p?r?ile interesate, primind în totalitate avize negative de la operatorii pie?ei, de la Consiliul Concuren?ei, Delega?ia Uniunii Europene etc., acestea se reg?sesc în proiectul de lege.

Potrivit modific?rilor, se propune întroducerea, textului ”în baza unui comision achitat de asigurat”. Acest lucru ar însemna c? asigur?torul stabile?te un pre? al asigur?rii, iar brokerul de asigurare î?i pune deasupra un comision pe care îl pl?te?te consumatorul. În acest sens, companiile de brokeri în asigur?ri sus?in c? nu este corect ca s? fie lasat? la discre?ia brokerului de asigurare stabilirea de sine st?t?tor a pre?ului asigur?rii, fapt ce poate scumpi neargumentat pre?ul asigur?rii pentru consumatorul neavizat. Pe de alt? parte, aceast? practic? poate duce la crearea de scheme de evaziuni fiscale. De asemenea, aceast? prevedere va crea o concuren?? neloial? între brokerii de asigurare ?i celelalte verigi de distribu?ie a asigur?rilor, reglementate de prezenta lege (agen?i de asigurare, agen?i bancassurance ?i personalul propriu al asigur?torilor), care vor putea încasa comisioane de la asigur?tor ?i nu de la consumator.

La fel, se propune ca asiguratul, persoan? juridic?, s? transfere prima de asigurare nemijlocit la contul bancar al asigur?torului. În opinia brokerilor, aceast? prevedere va crea un impediment major pentru consumatori, având în vedere c? ace?tia contacteaz? brokerii de asigurare pentru încheierea unei asigur?ri, iar facturile ar urma s? le ridice de la asigur?tori. În prezent, brokerul de asigurare deserve?te consumatorul de la cererea de asigurare, încasarea banilor, facturarea, emiterea poli?ei ?i contractului de asigurare, pân? la asisten?a în caz de survenire a riscului asigurat.

O alt? propunere care se reg?se?te în document se refer? la faptul ca agen?ii de asigurare persoan? juridic? s? dispun? de un capital social de 100.000 lei, iar brokerii de – 400.000 lei. Acest fapt, sus?in exper?ii din domeniu, va duce la faptul c? se va limita accesul juc?torilor noi la pia?a de profil. Mai mult, cei existen?i ar disp?rea, fapt care va duce la pierderea locurilor de munc?, care poate atinge cifra de peste 1.000 de angaja?i.

Un alt amendament propune de a interzice intermediarilor în asigur?ri de a încasa remunerare/comisioane/alte pl??i din intermedierea contractelor de asigurare RCA ?i Carte Verde. În acest mod, în opinia brokerilor, se dore?te excluderea din pia?a de profil a unei verigi importante de protec?ie a intereselor consumatorilor, numit? brokeri de asigurare.

Anterior, CActivitatea brokerilor din domeniul asigur?rilor ar putea fi îngreunat? în urma modific?rilor legislative la Legea cu privire la asigur?ri, pe care Parlamentul le examineaz? în ?edin?a de ast?zi. Amendamentele propuse pentru lectura a doua vin cu o serie de condi?ii mult mai dure pentru brokeri. De?i amendamentele au fost propuse anterior de c?tre Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare pentru dezbateri publice c?tre institu?iile ?i p?r?ile interesate, primind în totalitate avize negative de la operatorii pie?ei, de la Consiliul Concuren?ei, Delega?ia Uniunii Europene etc., acestea se reg?sesc în proiectul de lege.

Potrivit modific?rilor, se propune întroducerea, textului ”în baza unui comision achitat de asigurat”. Acest lucru ar însemna c? asigur?torul stabile?te un pre? al asigur?rii, iar brokerul de asigurare î?i pune deasupra un comision pe care îl pl?te?te consumatorul. În acest sens, companiile de brokeri în asigur?ri sus?in c? nu este corect ca s? fie lasat? la discre?ia brokerului de asigurare stabilirea de sine st?t?tor a pre?ului asigur?rii, fapt ce poate scumpi neargumentat pre?ul asigur?rii pentru consumatorul neavizat. Pe de alt? parte, aceast? practic? poate duce la crearea de scheme de evaziuni fiscale. De asemenea, aceast? prevedere va crea o concuren?? neloial? între brokerii de asigurare ?i celelalte verigi de distribu?ie a asigur?rilor, reglementate de prezenta lege (agen?i de asigurare, agen?i bancassurance ?i personalul propriu al asigur?torilor), care vor putea încasa comisioane de la asigur?tor ?i nu de la consumator.

La fel, se propune ca asiguratul, persoan? juridic?, s? transfere prima de asigurare nemijlocit la contul bancar al asigur?torului. În opinia brokerilor, aceast? prevedere va crea un impediment major pentru consumatori, având în vedere c? ace?tia contacteaz? brokerii de asigurare pentru încheierea unei asigur?ri, iar facturile ar urma s? le ridice de la asigur?tori. În prezent, brokerul de asigurare deserve?te consumatorul de la cererea de asigurare, încasarea banilor, facturarea, emiterea poli?ei ?i contractului de asigurare, pân? la asisten?a în caz de survenire a riscului asigurat.

O alt? propunere care se reg?se?te în document se refer? la faptul ca agen?ii de asigurare persoan? juridic? s? dispun? de un capital social de 100.000 lei, iar brokerii de – 400.000 lei. Acest fapt, sus?in exper?ii din domeniu, va duce la faptul c? se va limita accesul juc?torilor noi la pia?a de profil. Mai mult, cei existen?i ar disp?rea, fapt care va duce la pierderea locurilor de munc?, care poate atinge cifra de peste 1.000 de angaja?i.

Un alt amendament propune de a interzice intermediarilor în asigur?ri de a încasa remunerare/comisioane/alte pl??i din intermedierea contractelor de asigurare RCA ?i Carte Verde. În acest mod, în opinia brokerilor, se dore?te excluderea din pia?a de profil a unei verigi importante de protec?ie a intereselor consumatorilor, numit? brokeri de asigurare.

Anterior, Consiliul Concuren?ei a precizat astfel de prevederi contravin art. 3, alin (1) din Legea concuren?ei, potrivit c?ruia Statul asigur? libertatea activit??ii de întreprinz?tor, protec?ia concuren?ei loiale ?i ap?rarea drepturilor ?i intereselor întreprinderilor ?i ale cet??enilor, contra practicilor anticoncuren?iale ?i concuren?ei neloiale. Mai mult, Consiliul Concuren?ei men?ioneaz? c?: ”Prevederi similare, ce ar limita activitatea intermediarilor în asigur?ri în cadrul procesului de distrubu?ie a asigur?rilor nu exist? în cadrul normativ comunitar ?i anume Directiva 2016/97 a Parlamentului European ?i a Consiliului UE din 20.01.2016 privind distribu?ia în asigur?ri”.onsiliul Concuren?ei a precizat astfel de prevederi contravin art. 3, alin (1) din Legea concuren?ei, potrivit c?ruia Statul asigur? libertatea activit??ii de întreprinz?tor, protec?ia concuren?ei loiale ?i ap?rarea drepturilor ?i intereselor întreprinderilor ?i ale cet??enilor, contra practicilor anticoncuren?iale ?i concuren?ei neloiale. Mai mult, Consiliul Concuren?ei men?ioneaz? c?: ”Prevederi similare, ce ar limita activitatea intermediarilor în asigur?ri în cadrul procesului de distrubu?ie a asigur?rilor nu exist? în cadrul normativ comunitar ?i anume Directiva 2016/97 a Parlamentului European ?i a Consiliului UE din 20.01.2016 privind distribu?ia în asigur?ri”.

sursa: www.bizlaw.md

Leave a comment

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: