Misiune - Scopuri - Obiective

 

Scopurile Asocia?iei constau în:

a) sprijinirea membrilor s?i  în cre?terea recunoa?terii publice a rolului activit??ii societ??ilor de brokeri de asigurare ?i reasigurare;

b) reprezentarea ?i protec?ia intereselor membrilor s?i pe teritoriul Republicii Moldova  ?i peste hotare.

c) formarea ?i sus?inerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare ?i reasigurare;

d) sus?inerea businessului mic ?i mijlociu în domeniul asigur?rilor ?i reasigur?rilor prin oferirea de consulta?ii;

e) protec?ia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare;

f) colaborarea cu societ??ile de asigur?ri ?i cu autoritatea de supraveghere a activit??ii de asigur?ri în preg?tirea bazelor legislative ?i tehnice în domeniul asigur?rilor;

g) crearea standartelor de lucru, a normelor deontologice ?i urm?rirea cre?terii nivelului calitativ al serviciilor membrilor s?i;

h) sus?inerea membrilor s?i în educarea ?i instruirea personalului propriu;

i) sus?inerea ?i reprezentarea intereselor legitime ale membrilor s?i în rela?iile cu ter?ii, inclusiv institu?iile de stat ?i organiza?iile interna?ionale;

j) dezvoltarea rela?iilor la nivel na?ional ?i interna?ional cu alte asocia?ii ?i organisme de profil.

k) realizarea rela?iilor cu societatea civil?, a activit??ii de publicitate ?i reclam?, a celei editoriale, în interesul membrilor Asocia?iei ?i consumatorilor serviciilor de asigurare.

 

Pentru a-?i realiza scopurile, Asocia?ia  va desf??ura urm?toarele activit??i:

a) Organizarea ?i participarea la seminare, conferin?e, întruniri, lec?ii etc., în vederea realiz?rii  scopurilor statutare cu atragerea speciali?tilor califica?i în domeniile prioritare de activitate ale Asocia?iei;

b) Analiza problemelor  cu care se confrunt? intermediarii de asigurare ?i domeniul asigur?rilor în ansamblu , care au impact nemijlocit asupra drepturilor ?i intereselor consumatorilor produselor de asigurare;

c) Contribuirea la ridicarea nivelului culturii asigur?rilor în rândurile persoanelor fizice ?i juridice din Republica Moldova;

d) Editarea ?i multiplicarea publica?iilor în domeniul asigur?rilor;

e) Elaborarea, implementarea, evaluarea ?i monitorizarea diferitelor proiecte la nivel na?ional ?i interna?ional, în scopul dezvolt?rii poten?ialului membrilor asocia?iei ?i în scopul atingerii obiectivelor Asocia?iei.

f) Participarea la formularea unei pozi?ii comune în preg?tirea reglement?rilor privind asigur?rile, depunerea eforturilor pentru îmbun?t??irea cadrului legislativ existent prin exprimarea de opinii  cu privire la proiectele de legi, acte normative ?i de reglementare, ?i oferirea de solu?ii legale adecvate cu privire la modific?rile legisla?iei în vigoare.

g) Participarea reprezentan?ilor Asocia?iei la lucr?rile grupurilor de exper?i de pe lâng? autoritatea de supraveghere.

h) Participarera ca membru în uniuni ?i asocia?ii  interna?ionale de profil.

 

Pentru realizarea scopurilor propuse Asocia?ia are dreptul:

a) s? reprezinte interesele membrilor Asocia?iei în autorit??ile publice ?i alte organiza?ii;

b) s? asigure protec?ia drepturilor ?i intereselor membrilor s?i;

c) s? fondeze mijloace de informare în mas? proprii;

d) s? desf??oare activitate editorial?;

e) s? difuzeze liber informa?ia despre activitatea sa;

f) s? ob?in? de la autorit??ile publice, autoritatea de supraveghere,  informa?ia necesar? pentru desf??urarea activit??ii statutare;

g) s? încheie contracte din numele s?u, s? procure ?i s? realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

h) s? participe la concursuri na?ionale ?i interna?ionale  în vederea ob?inerii de granturi ?i burse de la alte ??ri, de la funda?ii na?ionale, str?ine ?i interna?ionale;

i) s? încheie cu persoanele fizice ?i juridice acorduri bilaterale ?i multilaterale de colaborare, în vederea realiz?rii scopurilor ?i sarcinilor statutare;

j) s? creeze întreprinderi ?i alte organiza?ii cu drept de persoan? juridic?;

k) s? procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile ?i imobile necesare pentru desf??urarea activit??ii ?i asigurarea bunei func?ion?ri a Asocia?iei.

În conformitate cu art. 188 Cod Civil, Asocia?ia are dreptul s? desf??oare activitate  economic?  ce rezult? nemijlocit din scopurile prev?zute în statut ?i în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: