Misiune - Scopuri - Obiective

Scopurile Asocia?iei constau Ón:

a) sprijinirea membrilor s?i †Ón cre?terea recunoa?terii publice a rolului activit??ii societ??ilor de brokeri de asigurare ?i reasigurare;

b) reprezentarea ?i protec?ia intereselor membrilor s?i pe teritoriul Republicii Moldova †?i peste†hotare.

c) formarea ?i sus?inerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare ?i reasigurare;

d) sus?inerea businessului mic ?i mijlociu Ón domeniul asigur?rilor ?i reasigur?rilor prin oferirea de consulta?ii;

e) protec?ia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare;

f) colaborarea cu societ??ile de asigur?ri ?i cu autoritatea de supraveghere a activit??ii de asigur?ri†Ón preg?tirea bazelor legislative ?i tehnice Ón domeniul asigur?rilor;

g) crearea standartelor de lucru, a normelor deontologice ?i urm?rirea cre?terii nivelului calitativ al serviciilor membrilor s?i;

h) sus?inerea membrilor s?i Ón educarea ?i instruirea personalului propriu;

i) sus?inerea ?i reprezentarea intereselor legitime ale membrilor s?i Ón rela?iile cu ter?ii, inclusiv†institu?iile de stat ?i organiza?iile interna?ionale;

j) dezvoltarea rela?iilor la nivel na?ional ?i interna?ional cu alte asocia?ii ?i organisme de profil.

k) realizarea rela?iilor cu societatea civil?, a activit??ii de publicitate ?i reclam?, a celei editoriale, Ón†interesul membrilor Asocia?iei ?i consumatorilor serviciilor de asigurare.

Pentru a-?i realiza scopurile, Asocia?ia †va desf??ura urm?toarele activit??i:

a) Organizarea ?i participarea la seminare, conferin?e, Óntruniri, lec?ii etc., Ón vederea realiz?rii †scopurilor statutare cu atragerea speciali?tilor califica?i Ón domeniile prioritare de activitate ale†Asocia?iei;

b) Analiza problemelor †cu care se confrunt? intermediarii de asigurare ?i domeniul asigur?rilor Ón†ansamblu , care au impact nemijlocit asupra drepturilor ?i intereselor consumatorilor produselor†de asigurare;

c) Contribuirea la ridicarea nivelului culturii asigur?rilor Ón r‚ndurile persoanelor fizice ?i juridice†din Republica Moldova;

d) Editarea ?i multiplicarea publica?iilor Ón domeniul asigur?rilor;

e) Elaborarea, implementarea, evaluarea ?i monitorizarea diferitelor proiecte la nivel na?ional ?i interna?ional, Ón scopul dezvolt?rii poten?ialului membrilor asocia?iei ?i Ón scopul atingerii†obiectivelor Asocia?iei.

f) Participarea la formularea unei pozi?ii comune Ón preg?tirea reglement?rilor privind asigur?rile, depunerea eforturilor pentru Ómbun?t??irea cadrului legislativ existent prin exprimarea de opinii †cu privire la proiectele de legi, acte normative ?i de reglementare, ?i oferirea de solu?ii legale adecvate cu privire la modific?rile legisla?iei Ón vigoare.

g) Participarea reprezentan?ilor Asocia?iei la lucr?rile grupurilor de exper?i de pe l‚ng? autoritatea†de supraveghere.

h) Participarera ca membru Ón uniuni ?i asocia?ii †interna?ionale de profil.

Pentru realizarea scopurilor propuse Asocia?ia are dreptul:

a) s? reprezinte interesele membrilor Asocia?iei Ón autorit??ile publice ?i alte organiza?ii;

b) s? asigure protec?ia drepturilor ?i intereselor membrilor s?i;

c) s? fondeze mijloace de informare Ón mas? proprii;

d) s? desf??oare activitate editorial?;

e) s? difuzeze liber informa?ia despre activitatea sa;

f) s? ob?in? de la autorit??ile publice, autoritatea de supraveghere, †informa?ia necesar? pentru†desf??urarea activit??ii statutare;

g) s? Óncheie contracte din numele s?u, s? procure ?i s? realizeze bunuri Ón conformitate cu†scopurile statutare;

h) s? participe la concursuri na?ionale ?i interna?ionale †Ón vederea ob?inerii de granturi ?i burse de†la alte ??ri, de la funda?ii na?ionale, str?ine ?i interna?ionale;

i) s? Óncheie cu persoanele fizice ?i juridice acorduri bilaterale ?i multilaterale de colaborare, Ón†vederea realiz?rii scopurilor ?i sarcinilor statutare;

j) s? creeze Óntreprinderi ?i alte organiza?ii cu drept de persoan? juridic?;

k) s? procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile ?i imobile necesare pentru desf??urarea†activit??ii ?i asigurarea bunei func?ion?ri a Asocia?iei.

őn conformitate cu art. 188 Cod Civil, Asocia?ia are dreptul s? desf??oare activitate †economic? †ce rezult? nemijlocit din scopurile prev?zute Ón statut ?i Ón exclusivitate pentru realizarea scopurilor†statutare.

Ultimele nout?ti ?i evenimente

afl? mai mult

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: