Statutul Asociatiei

Asocia?ia  Brokerilor de Asigurare - Reasigurare, numit? în continuare – «Asocia?ia», este o asocia?ie neguvernamental?, apolitic?, necomercial?, constituit? prin libera manifestare a voin?ei persoanelor asociate, în vederea realiz?rii în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

 

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002,  Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat ?i întrerinderi”, Legii Republicii Moldova nr.220-XVI din 19.10.2007 ”Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice ?i a întreprinz?torilor individuali”, precum ?i prin alte acte legislative ?i materiale normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Denumirea complet? a Asocia?iei este:  Asocia?ia Brokerilor de Asigurare - Reasigurare

Denumirea prescurtat?: ABAR

Sediul Asocia?iei se afl? pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 90/1

 

Asocia?ia dobânde?te calitatea de persoan? juridic? din momentul înregistr?rii Statutului la Camera de Înregistrare de Stat a Ministerului Dezvolt?rii Informa?ionale a Republicii Moldova,  dispune de toate drepturile ?i obliga?iile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de  persoane juridice. Asocia?ia dispune de ?tampil?, emblem?, bilan? financiar propriu, cont bancar, în  lei ?i în valuta str?in?, cod fiscal, precum ?i alte atribute ale persoanei juridice.

 

  • Asocia?ia  î?i desf??oar? activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a  Asocia?iei este nelimitat?.
  • Asocia?ia este nonprofit, apolitic?, ?i în activitatea sa nu va folosi ?i distribui patrimoniul  s?u, în interesele vreunui membru al Asocia?iei,  sau vreunei persoane particulare.
  • Asocia?ia va folosi patrimoniul s?u în scopurile prev?zute de statut.
  • Asocia?ia nu va sus?ine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo func?ie în cadrul  autorit??ilor publice ?i nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finan?area acestora.
  • Asocia?ia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activit??ii prev?zute de statut, ?i poart? r?spundere pentru obliga?iunile sale cu acest patrimoniu.

 

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: