Nout??i ?i evenimente

Pe data de 12.11.2013 pre?edintele A.B.A.R., Anton Caba a participat la Forumul Oamenilor de Afaceri organizat de C.N.P.M.(Confedera?ia Na?ional? a Patronatelor din R.M.).

La acest forum s-au discutat diferite subiecte printre care: piedicile în dezvoltarea business-ului în R.M., concuren?a neloial? pe diferite pie?e, interac?iunea agen?ilor economici cu structurile statale, corelarea normelor legislative cu necesit??ile antreprenorilor etc.

Au fost prezen?i reprezentan?i ai Organiza?iei Interna?ionale a Muncii, prim-ministrul R.M.  Iurie Leanc?, Ministrul Economiei Valeriu Laz?r, pre?edintele Comisiei Parlamentare pentru Economie Buget ?i Finan?e Veaceslav Ioni??, pre?edin?i de patronate cît ?i antreprenori.

Spre final s-a propus spre aprobare un proiect de memorandum de colaborare între Guvernul Republicii Moldova ?i business-ul legal reprezentat de Confedera?ia Na?ional? a Patronatului din Republica Moldova. 

Asocia?ia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din R.M. a participat în perioada 2-4 octombrie 2013 la B2B Expo, expozi?ie-forum de produse ?i servici pentru afaceri.

Tematica expozi?iei-forum:

Tehnologii Informa?ionale ?i Comunica?ionale,                                                                                                                                     Servicii de consultan??: juridice,consultan?? în afaceri,contabilitate ?i audit,                                                                                         Sevicii financiare, bancare, de creditare, asigur?ri, leasing,                                                                                                               Publicitate.

Ast?zi, 2 august 2013 a avut loc Adunarea General? a Asocia?iei Brokerilor de Asigurare Reasigurare din R.M.

A fost audiat raportul Pre?edintelui A.B.A.R., au fost analizate veniturile ?i cheltuielile asocia?iei pentru perioada anilor 2011 - 2013.

S-a propus de a intensifica comunicarea între to?i membrii A.B.A.R., de a expertiza mai minu?ios toate Proiectele propuse de organele de reglementare, necesitatea de a m?ri num?rul de membri etc.

În final au fost propuse, acceptate ?i votate pentru un termen de doi ani urm?toarele candidaturi: pre?edinte - Anton Caba, vicepre?edinte - Serghei Popovici.  

Brokerul – consilier al clientului sau “prieten” al asigur?torului. Exist? a treia op?iune?

Versiune tiparSend by email

Ultimele date ale Comisiei Na?ionale a Pie?ei Financiare arat? c? intermediarilor în asigur?ri le revine o cot? de 29 la sut? din totalul primelor brute subscrise. Brokerii de asigurare din Republica Moldova au subscris prime în valoare de circa 4,2 mil. EUR (68 mil. MDL) în primele 3 luni ale acestui an, ceea ce este cu 8 puncte procentuale mai mult comparativ cu perioada similar? din 2012. Avem tendin?a s? credem c? cifrele arat? realitatea, îns? nu întotdeauna aceasta poate fi întrev?zut? clar, mai ales dac? vorbim despre rela?ia dintre anumite elemente ale unui proces. De aceast? dat? ne-am propus s? în?elegem care este rela?ia brokeri-asigur?tori ?i viceversa, mai ales c? în ultima perioad? tot mai mul?i brokeri se declar? nemul?umi?i de anumite companii de asigur?ri, iar companiile de asigur?ri deseori nu opereaz? cu cele mai bune calificative la adresa brokerilor. Am adresat o serie de întreb?ri atât reprezentan?ilor companiilor de brokeraj, cât ?i ai celor de asigur?ri. ?i dac? brokerii “ardeau de ner?bdare” s?-?i expun? p?rerea, atunci companiile de asigur?ri s-au ar?tat mai pu?in interesate de subiect, astfel c? din 4 companii c?rora le-am solicitat p?rerea, a dat curs ini?iativei doar una. O fi ?i acesta un indicator?

Anton Caba, pre?edintele Asocia?iei Brokerilor de Asigurare-Reasiguraresus?ine c? rela?ia broker-asigur?tor este la moment, din punctul s?u de vedere, una instabil?, fiind direct propor?ional? cu loialitatea demonstrat? de ambii parteneri, volumul primelor intermediate, acurate?ea gestion?rii clien?ilor etc. A?adar, calificativul cel mai potrivit ar fi “satisf?c?toare”.

„Parteneriatele durabile pe pia?a de asigur?ri autohton? practic sunt imposibile din motive lesne de în?eles. Se schimb? top managementul, se schimb? patronii, se mai schimb? viziunea despre profitabilitatea colabor?rii cu brokerii ?i multe altele. Pentru a putea solidifica rela?ia broker-asigur?tor este nevoie de timp. Aici m? refer la timpul în care ambii î?i respect? angajamentele, f?r? schimb?ri extreme la nivelul politicii de underwriting, politicii de reasigurare, politicii de gestionare a dosarelor de daun?, politicii de marketing, ?i s? nu uit?m c? activitatea de intermediere este oficializat? de 5 ani, timp insuficient pentru a crea parteneriate durabile. Lipsa încrederii în seriozitatea brokerilor pe de o parte, cât ?i seriozitatea p?str?rii angajamentelor din partea asigur?torilor pe de alt? parte îi face pe ambii vulnerabili” crede Caba.

Potrivit lui, presta?ia companiilor de brokeraj în ultimul timp este sim?it? pe pia??. Brokerii au ajuns s? intermedieze volume considerabile, acestora revenindu-le 1/3 din pia??. Unele companii de asigur?ri au avut o presta?ie mai slab? în aceast? jum?tate de an, comparativ cu anul trecut, pe când al?ii ?i-au înt?rit pozi?iile. Este un fenomen firesc, reie?ind din mi?c?rile care au loc pe pia?a financiar?.

Fiind întrebat dac? în ultimii 2 ani a evoluat sau viceversa rela?ia brokeri-asigur?tori, Caba a men?ionat: “Eu cred ca a evoluat cu unele excep?ii. Dorin?a de a-?i m?ri cota de pia?? a asigur?torilor a fost enzima evolu?iei acestei rela?ii pe unele segmente (leasing). Pe alte segmente, acest parteneriat pur ?i simplu a disp?rut (bank assurance)”.

Potrivit lui Caba, este de datoria brokerului s? fie um?rul de sprijin al clientului în momentul producerii cazului asigurat. Dac? reu?e?te s?-?i fac? meseria cu onestitate, este un lucru bun. În domeniul asigur?rilor din Republica Moldova, problema este de alt? natur?. Am s? o explic printr-o fraz?: “Totul e bine atâta timp cât e bine”.

Ca asocia?ie profesional?, suntem omniprezen?i la evenimentele ce ?in de brokerajul în asigur?ri, avem punctul nostru comun de vedere ?i lu?m atitudine prompt? la orice tentativ? de subminare a rolului intermediarului în asigur?ri. Nu putem r?spunde pentru to?i brokerii de pe pia??, cert este c? membrii asocia?iei noastre (ABAR) se manifest? corect pe pia??, f?r? a înc?lca codul nostru deontologic.

“Din punctul meu de vedere, legisla?ia permite ast?zi brokerilor s? se dezvolte. Nu v?d impedimente majore la acest capitol. Regulile de joc pe care ?i le construiesc brokerii cu asigur?torii îi prive?te personal, atâta timp cât nu se înregistreaz? tandemuri care denatureaz? rolul brokerului în asigur?ri, afectând pia?a în întregime”, a conchis Anton Caba.

Veaceslav Cernica, director executiv BAR „Ervax” men?ioneaz? c? asigur?torii doresc s?-i înl?ture pe brokeri de pe anumite segmente ale pie?ei ?i acest lucru poate fi explicat. Brokerii sunt un client pentru asigur?tori, iar ace?tia uit? de corectitudine în fuga dup? profitul pe care îl cer ac?ionarii. Astfel, în contractele de asigurare CASCO, de exemplu, se reg?sesc clauze care prev?d c? clientul nu poate s? dep??easc? cu mai mult de 20 de km la or? viteza stabilit? ?i altele, care asigur? clientul doar dac? acesta respect? cu stricte?e regulile de circula?ie. Or asta nu este corect.

Un alt exemplu ar fi cel al contractelor de asigurare medical? la plecarea peste hotare unde asigurat? asisten?? medical? doar pentru cazurile de accidente, nu ?i ale bolilor deja existente. În asemenea situa?ii, brokerii o iau „peste cap” atât de la asigura?i care nu sunt de acord cu asemenea clauze, dar ?i de la compania de asigurare care este nemul?umit? de faptul c? e?ti de partea clientului.

În general, brokerii care încearc? s?-?i fac? corect lucrul ?i demonstreaz? prea mult activism în a fi corec?i sunt declara?i persona non grata de c?tre unele companii de asigur?ri.

Personal am avut cazuri în care am ap?rat clientul pân? la urm?, dar am încetat s? mai lucrez cu compania de asigur?ri.

Veaceslav Gamurari, Directorul Executiv al B.A.R. “COVERINS”

“Pân? la un parteneriat durabil între brokeri ?i asigur?tori mai este o cale lung? de parcurs. Dar trebuie s? recunosc c? exis? anumite premise timide, pentru a afirma c? s-au stabilit anumite rela?ii între unii asigur?tori ?i brokeri. Rela?ii serioase, bazate pe o total? încredere, apreciere profesional? ?i respect colegial – se întâlnesc extrem de rar. Astfel, la general, pe pia?a local? de asigur?ri rela?ia între asigur?tor ?i broker este cea de concuren??, ?i nu una de parteneriat. Pentru a se stabili ni?te rela?ii durabile dintre asigur?tori ?i brokeri e nevoie de mai mult profesionalism, onestitate, transparen??, respect fa?? de munca celuilalt, criterii ce ar genera la rândul lor încredere fa?? de partenerul de business”, sus?ine Gamurari.

Întrebat cum caracterizeaz? presta?ia companiilor de brokeraj, dar ?i cea a companiilor de asigur?ri, Gamurari a calificat acest subiect ca fiind “o tem? dureroas?. Mai întâi de toate a? men?iona c? pe pia?? activeaz? un num?r extrem de mic de brokeri veritabili. Majoritatea firmelor ce poart? denumirea de broker de asigurare-reasigurare presteaz? servicii de agent de asigurare, de?inând contracte de mandat cu asigur?torii în lipsa unui contract identic semnat cu clientul s?u, care este ?i consumatorul produselor ?i serviciilor de asigurare. Marea majoritate a acestora activeaz? doar pe segmentele RCA, Carte Verde, Autocasco, ?i nu presteaz? servicii caracteristice unui broker de asigurare autentic, nu lucreaz? cu riscuri serioase, specifice, fapt ce ar contribui la o cre?tere profesional?. Unii mai consider? pân? azi c? rolul principal al unui broker este de a prezenta clientului câteva oferte, ?i din cele mai ieftine. Servicii de consulting, inspec?ii de risc, servicii de intermediere în reasigur?ri, plasarea unor riscuri mai complicate ?i complexe, cum ar fi asigur?ri de r?spunderi specifice, riscuri tehnice, riscuri din agricultur? ?. a., sunt prestate maxim de 3 companii de brokeraj”, opineaz? Gamurari.

Potrivit lui, anume din acest motiv presta?ia brokerilor la general este înc? una modest?, în mod special la capitolul calitatea serviciilor prestate ?i spectrul serviciilor acordate. “Un moment negativ este ?i existen?a unui num?r mare de pseudo-brokeri – societ??i afiliate unor companii de asigur?ri. Cu p?rere de r?u mul?i brokeri în goana dup? câ?tig rapid, la fel ca ?i unii asigur?tori, au intrat în diverse scheme ?i „proiecte”, generând urm?ri nefaste pentru unii operatori, fapt ce a influen?at negativ imaginea brokerajului autohton. Ca ?i în cazul asigur?torilor, se atest? o concentrare a businessului, se eviden?iaz? un grup de lideri, astfel primelor zece societ??i de brokeraj din top le revine circa 50% din totalul primelor intermediate de pia?a de brokeraj”, este de p?rere Gamurari.

Veaceslav Gamurari sus?ine referitor la asigur?tori: în mare parte nu se observ? o cre?tere a profesionalismului colaboratorilor societ??ilor de asigurare, asta deoarece pia?a local? de asigur?ri e format? în propor?ie de 43% din asigur?ri auto obligatorii, conform rezultatelor anului 2012. “Despre ce cre?tere a profesionalismului ?i ob?inerea deprinderilor noi poate fi vorba, dac? colaboratorii asigur?torilor, ?i cei a brokerilor, din an în an lucreaz? cu riscuri de acela?i gen, folosind acelea?i practici, f?r? a ob?ine deprinderi noi? Pia?a duce lips? de personal calificat ?i experimentat. Gama produselor de asigurare e slab diversificat?, ?i aceste produse de fapt sunt aproape identice la to?i asigur?torii. Diferen?a dintre asigur?tori o face doar stilul de abordare a clientului la etapa de regularizare a daunei”, a declarat Gamurari.

Potrivit sursei citate, e regretabil ?i cel pu?in straniu s? auzi de la asigur?torii din top 5 c? asigurarea unei nave cu grâu este un risc exotic, la fel fiind calificat? ?i o r?spundere civil? general? cu o limit? de r?spundere de 100 mii euro. Mai exist? ciud??enii din domeniul underwritingului, când nu sunt preluate riscuri la limite de r?spundere adecvate, cu posibilitate de a fi plasate în reasigurare de c?tre broker, în schimb lejer sunt acceptate Porsche de peste o sut? de mii de euro la tarife reduse ?i cu condi?ia neaplic?rii francizei. Contractele de asigurare ale unor asigur?tori nu corespund cerin?elor ce trebuie s? le întruneasc? un contract de asigurare, în ceea ce ?ine de forma ?i con?inutul acestuia. Deseori se întâlnesc no?iuni ?i prevederi inexacte sau eronate din punct de vedere juridic.

“Exist? cazuri când este problematic de a plasa anumite riscuri din motivul c? compania de asigur?ri nu dispune de experien?? de lucru cu asemenea riscuri ?i nu preia riscul nici în situa?ia când brokerul vine cu o solu?ie de reasigurare. Cu p?rere de r?u, atât asigur?torii cât ?i brokerii pierd destul de mult business ?i din alt motiv – din cauza abord?rii bazate pe orgolii, sup?r?ri personale, ?i nu a unei mentalit??i pragmatice de business. A?i auzit de vreo co-asigurare sau co-brokeraj pe pia?a de asigur?ri din Republica Moldova? La fel e problematic? ?i formarea unui pool de asigurare pentru acoperirea unor riscuri specifice. Exist? segmente nevalorificate, p?trunderea care le-ar permite asigur?torilor ?i brokerilor s?-?i sporeasc? afacerile, dar anume neîncrederea ?i mentalitatea „individualist?” a operatorilor nu le permite acest lucru”, sus?ine Gamurari.

Veaceslav Gamurari a declarat c? nu vede schimb?ri radicale, nici spre bine, nici spre mai r?u la capitolul rela?iei dintre brokeri ?i asigur?tori. La unii, rela?iile au degradat, la al?ii au r?mas stabile. Anumi?i asigur?tori colaboreaz? cu anumi?i brokeri, reie?ind din stilul, scopurile, viziunile lor, confirmând zicala – cine se aseam?n?, se atrage.

S-au creat anumite “alian?e”, când anumi?i asigur?tori colaboreaz? în exclusivitate cu anumi?i brokeri, ?i viceversa.

“Compania noastr? colaboreaz? mai activ cu 5 societ??i de asigurare autohtone. Cu unele din acestea, rela?iile au fost stabilite înc? din 2005, ?i sper s? fie cel pu?in la fel de echilibrate ?i în continuare. Se pare c? suntem unicul broker pe pia?? care nu ?i-a schimbat partenerii de afaceri de-a lungul mai multor ani de activitate ?i men?ine un business stabil cu ace?ti asigur?tori. Ne-am stabilit rela?ii de afaceri cu colegii no?tri asigur?tori, bazându-ne pe un ?ir de criterii importante pentru noi, cum ar fi: stabilitatea financiar?, reputa?ia, profesionalismul colaboratorilor asigur?torului, existen?a unei politici de reasigurare, gama produselor de asigurare propus?, modul de abordare a clientului la diferite etape a procesului de asigurare, ?i nu în ultimul rând – viziunea ?i atitudinea fa?? de institu?ia brokerului”, analizeaz? Gamurari.

Potrivit lui, s? fii consilierul clientului la toate etapele procesului de asigurare ?i contractului de asigurare intermediat este unul dintre neajunsurile unui broker. Dup? cum am men?ionat anterior, ne-am stabilit rela?ii bune cu anumi?i asigur?tori, ?i aceste rela?ii se men?in datorit? abord?rii corecte a clien?ilor no?tri, atât la faza de plasare a riscurilor, cât ?i la cea de regularizare a daunelor. Timp de 8 ani de activitate, n-am avut niciun caz de refuz neîntemeiat, sau vreun caz care s? ajung? în instan??, ?i acest fapt denot? c? ne-am ales corect partenerii de afaceri.

“Brokerii au un rol important pentru o asemenea pia?? cum este cea din RM, în mod special în ceea ce ?ine de promovarea institu?iei asigur?rilor, implicarea activ? în procesul dezvolt?rii culturii financiare a cet??enilor. Asta deoarece nivelul con?tientiz?rii de a apela la protec?ie prin asigurarea popula?iei ?i businessului autohton este extrem de jos. Brokerul are menirea s? identifice riscurile la care e supus clientul s?u, s?-i ofere solu?ii reale pentru protejarea intereselor patrimoniale ale acestuia. Pe de alt? parte, fiind un profesionist ?i vânz?tor de riscuri ?i parte a unei rela?ii de business, brokerul contribuie la procesul de achizi?ie, selectând ?i furnizând riscuri rentabile asigur?torului. Un broker autentic ?i veritabil are menirea de a contribui la stabilirea unui echilibru dintre interesele asiguratului ?i asigur?torului, opineaz? sursa citat?.

Potrivit lui Gamurari, reie?ind din faptul c? nu prea avem brokeri pe pia??, asigur?torilor le este dificil de a aprecia. Dar chiar ?i în cazul brokerilor autentici cu experien??, majoritatea asigur?torilor înc? nu apreciaz? pe deplin ?i la justa valoare competen?a, experien?a brokerilor veritabili, la fel nu con?tientizeaz? posibilit??ile reale de a-?i spori afacerile colaborând cu ace?tia.

“Îmi displace faptul c? asigur?torii deseori pun pe acela?i cântar to?i brokerii, f?r? a face diferen?e. Mai exist? înc? ceva deranjant, ?i anume faptul c? asigur?torii prefer? s?-i fac? responsabili pe brokeri pentru anumite deficien?e ?i probleme, când în realitate generatori ai acestor probleme sunt chiar asigur?torii. Recunosc c? activitatea unor brokeri a creat probleme anumitor asigur?tori, dar repet, totul a început de la faptul c? aceia?i asigur?tori le-au creat anumite condi?ii ?i le-au permis s? fac? ceea ce ace?ti brokeri au f?cut. Deci ar fi bine ca cineva s? mai scape ?i de bârnele din ochii proprii”, analizeaz? Gamurari.

Întrebat dac? legisla?ia în vigoare ar necesita anumite modific?ri pentru a optimiza raporturile dintre brokeri ?i asigur?tori sau totul depinde de regulile create în procesul de lucru de c?tre asigur?tori ?i brokeri, Gamurari a men?ionat c? respectul, încrederea ?i normele deontologice nu pot fi impuse prin norme legale. Operatorii industriei asigur?rilor – asigur?torii ?i brokerii trebuie s? fie con?tien?i de necesitatea stabilirii unor rela?ii de parteneriat stabile, bazate pe încredere, transparen??, colegialitate ?i loialitate.

Alexandru Zgardan, pre?edintele companiei de asigur?ri “Garan?ie” relev? c? parteneriatul între brokeri ?i asigur?tori este un element indispensabil pentru dezvoltarea pie?ei de asigur?ri în orice ?ar?. Este ideal când parteneriatele sunt bazate pe un istoric de colaborare de lung? durat?, pe o grij? rezonabil? fa?? de asigura?i, pe o procedur? rapid? ?i eficient? de desp?gubire, dar evident, adesea brokerii coopereaz? cu asigur?torii mai mult din interese mai înguste ?i de scurt? durat?. Uneori acest parteneriat este bazat pe un fundament cam ?ubred ?i care st? la limita moralului sau legii chiar uneori.

“Eu consider c? doar obiectivele de lung? durat? pot aduce beneficii tuturor p?r?ilor implicate în parteneriatul dat. Pia?a duce lips? de comportament corect, legal chiar, uneori, din partea p?r?ilor implicate în proces. În plus, consider c? brokerii, cât ?i companiile uit? de triunghiul marketing-ului în activitatea lor de zi cu zi – în afar? de pre?, mai exist? calitatea ?i viteza deservirii, care foarte des sunt ignorate total la promovarea produselor. Atunci când concuren?a se reduce la vinderea produselor la pre?uri de dumping ?i la acordarea de reduceri, adesea mai pu?in legale, care pe termen lung duc la rezultate proaste pentru toat? pia?a în general, ?i se ignor? componenta de desp?gubire rapid? ?i echitabil?, este evident c? e mult loc pentru a schimba situa?ia existent? ast?zi”, crede Zgardan.

Potrivit sursei citate, presta?ia atât a companiilor de brokeraj, cât ?i a companiilor de asigur?ri las? de dorit. În ultimul timp poate fi observat un extremism în rela?ia dintre aceste dou? p?r?i ?i orice extremism va cauza o reac?ie de r?spuns în partea opus?. De aceea este nevoie de g?sit calea, care ar fi benefic? pentru to?i, care cred ca exist? dac? e s? judec dup? experien?a pe care o am eu.

“Cred c? la modul general rela?ia dintre cele dou? p?r?i a degradat din cauzele descrise mai sus. Cred ca “mama” tuturor relelor e l?comia. Este nevoie de a g?si o balan?? între interesele ambelor p?r?i implicate. Cre?terea continu? a comisioanelor a adus la situa?ia când s-a ajuns la un plafon de care nu se mai poate trece”, consider? Zgardan.

Alexandru Zgardan crede c? rela?ia companiei care o administreaz? cu brokerii este cea mai bun? din istoria existen?ei sale ?i una din cele mai bune de pe pia??. “În?elegem necesit??ile brokerilor, ?i punem accentul pe calitatea deservirii ?i viteza achit?rii desp?gubirilor. Cred c? anume ace?ti factori ignora?i de multe companii ne-a permis s? fortific?m o rela?ie foarte bun? cu brokerii. În plus, cred c? capacitatea de a discuta ?i auzi dolean?ele brokerilor ne d? un avantaj concuren?ial – suntem transparen?i, flexibili ?i adaptabili în rela?ia cu brokerii. Aproximativ 30 de companii de brokeraj colaboreaz? cu noi ?i sper ca marea lor majoritate sunt satisf?cute de aceast? colaborare. Ca ?i în orice rela?ie de afaceri, criteriile sunt acelea?i – imaginea pe pia??, capacitatea de a negocia, calitatea portofoliului, deschiderea la inova?ii în domeniul produselor noi, transparen?a. Cred c? aceste criterii sunt c?utate de ambele p?r?i implicate în procesul de afaceri”.

Potrivit lui Zgardan, brokerii sunt importan?i deoarece constituie puntea dintre asigura?i ?i asigur?tori. Brokerii exist? pe toate pie?ele ?i vor exista ?i la noi. Evident nu putem generaliza ?i fiecare caz de conflict între broker ?i asigur?tor trebuie examinat separat. De aceea, nu putem pune într-un co? atât brokerii, cât ?i asigur?torii sau chiar asigura?ii.

“Ar fi bine ca noi s? îndeplinim legisla?ia care exist? ?i apoi s? purcedem la modific?ri. În Moldova, cea mai mare problem? nu este lipsa legisla?iei, ci ignorarea ei. Sunt sigur c? orice modificare trebuie f?cut? doar dup? ce ascult?m toate p?r?ile ce pot fi afectate de modific?ri legislative”, a conchis Zgardan.

Capital Market informeaz?: Pentru primele trei luni ale anului curent, au prezentat rapoarte de activitate 17 companii de asigur?ri ?i 71 companii de brokeraj (din 79) care activeaz? pe pia?a de asigur?ri din R. Moldova.

Tatiana Solonari

Numarul ziarului: 
Nr.27 (498) din 17 iulie 2013

Sistemul Informa?ional Automatizat de Stat RCA Data va fi principalul instrument de lucru al asiguratorilor cu produse RCA ?i Carte Verde. “Procesarea cererii, contractului ?i poli?ei/certificatului de asigurare obligatorie de r?spundere civil? auto, comunicarea ?i transmiterea de c?tre asigur?tori a informa?iei privind contractele de asigurare obligatorie de r?spundere civil? auto, precum ?i a informa?iei privind dosarele de daun? asociate acestora în regim on-line c?tre baza unic? de date a Comisiei Na?ionale a Pie?ei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului Informa?ional Automatizat de Stat RCA Data”, prevede Hot?rârea Comisiei Na?ionale a Pie?ei Financiare nr. 50/8 din 30.11.2012.

Sunt preg?ti?i asiguratorii pentru implementare ?i ce schimb?ri va aduce sistemul electronic, startul c?ruia se va da doar peste o zi?

Viorel Dandara, pre?edintele Uniunii Asiguratorilor din Moldova sus?ine c? UAM a sugerat CNPF s? convoace cât mai des responsabilii de domeniul IT din cadrul companiilor pentru a-i ?ine la curent cu toate modific?rile ?i nout??ile pe parcursul elabor?rii acestui sistem.

“UAM a f?cut anumite recomand?ri pentru acest sistem reie?ind din avizele primite de la asiguratori. Nu se poate spune c? nu s-a lucrat mult la acest sistem, din contra”, este de p?rere Dandara.

Sursa citat? a men?ionat c? vor fi unele momente de confuzie, neclarit??i la prima etap? de implementare a RCA Data. “Cred c? acestea vor dura cel mult 2-3 luni, îns? dac? compania care a elaborat acest sistem va fi receptiv? la aceste probleme ?i va g?si solu?ii, acestea nu vor crea un mare disconfort ?i situa?ii stresante”, a declarat Dandara.

Pre?edintele UAM consider? c? acesta este un instrument bun ?i necesar care trebuie s? contribuie la disciplinarea operatorilor de pe pia??, dar în primul rând, la contracararea falsific?rii actelor în asigur?ri.

Întrebat dac? operatorii de pe pia?a de asigur?ri din Moldova sunt gata pentru implementarea acestui sistem, Dandara a men?ionat c? nu doar pentru asigur?ri, dar în general pentru societatea moldoveneasc? este caracteristic? calitatea de a începe a ne gândi la un anumit lucru dup? ce termenul limit? pentru realizarea acestuia deja a trecut. “Multe dintre companii aveau un sistem de eviden?? structurat ?i bine pus la punct, a?a c? nu va fi o problem? s? treac? la acesta, în plan na?ional”, a conchis Dandara.

Marcel Rusanovschi, director general Klassika Asigur?ri, sus?ine c?, în general, a fost pu?in? informa?ie despre modalitatea de lucru cu acest sistem. “Speciali?tii IT ai companiei au spus c? este un program bun care lucreaz? bine, îns? ar fi fost bine dac? se organizau cursuri pentru angaja?ii din domeniul asigur?rilor care nu sunt la un nivel atât de avansat privind utilizarea unor astfel de instrumente sau m?car s? fi fost elaborat un ghid de utilizare”, a opinat Rusanovschi.

Sursa citat? presupune c? decizia de lansare a acestui sistem f?r? o testare preventiv? a fost luat? din anumite considerente argumentate ?i necesare. “Presupun c? dac? ar fi fost prev?zut? ?i o perioad? de testare, atunci, probabil, ajungeam în 2014 cu lansarea. În general, cred c? de mult timp se sim?ea necesitatea unui astfel de sistem care s? permit? o eviden?? strict? a opre?iunilor realizate în domeniul asigur?rilor care s? exclud? posibilitatea de fraudare”, sus?ine Rusanovschi.

Potrivit lui Marcel Rusanovschi, compania Klassika Asigur?ri deja de doi ani lucreaz? în baza unui program prin intermediul c?ruia toate datele sunt prelucrate online. Astfel c? în ultimii doi ani în cadrul companiei au fost mai pu?ine cazuri de fraud?.

“Clien?ii companiei nu cred c? vor sim?i vreo schimbare în modul de deservire, deoarece noi deja implement?m în practic? la nivel de companie cerin?ele sistemului RCA Data, astfel c? procedura de lucru sau de deservire nu va fi schimbat?”, a încheiat Rusanovschi.

Anton Caba, pre?edintele Asocia?iei Brokerilor de Asigurare-Reasigurare consider? c? de implementarea RCA Data nu sunt pregati?i, în primul rând, asiguratorii ?i, respectiv, nici for?a de vânzare. “Aici nu m? refer la tehnica necesar? sau la personalul calificat. Sunt foarte multe lacune pe care le are acest sistem informa?ional, lacune care pot fi u?or omise. Oricum, primii pa?i s-au f?cut ?i este de salutat c? reformele se întrev?d ?i pe domeniul asigur?rilor”, a spus Caba.

Întrebat ce dificult??i vor întâlni brokerii la prima faz? de utilizare a acestui sistem, Caba a ?inut s? men?ioneze c? la etapa ini?ial? vor ap?rea probleme, ceea ce este ceva caracteristic unui produs nou care pe parcurs va necesita modific?ri.

„Consider c? implementarea acestui sitem este oportun? atâta timp cât gradul de securizare a informa?iei este unul înalt. Aceasta va da un ton mai serios activit??ii de asigurare ?i va elimina cu încetul elementele nefavorabile dezvolt?rii pie?ei”, crede Caba.

Potrivit lui, a venit timpul când clientul va fi deservit la un nivel mai înalt, în oficii amenajate cu personal care va putea explica esen?a poli?ei de asigurare, avantajele de?inerii unei poli?e ?i ce s? fac? în caz de accident. În general, clien?ii vor fi primii care vor resim?i diferen?a. “Sper ?i cred în reu?ita implement?rii acestui sistem informa?ional”, a afirmat Caba.

Veaceslav Gamurari, director executiv, Broker de Asigurare-Reasigurare Coverins, sus?ine c? atât el, ca manager al companiei, cât ?i angaja?ii acesteia sunt preg?ti?i pentru 1 februarie, dat? la care toate contractele ?i poli?ele RCA ?i Carte Verde vor trebui procesate în Sistemul informa?ional automatizat RCA Data.

“Noi suntem gata de acest pas deja de 4 ani, din punctul de vedere al dot?rii cu tehnica necesar?, num?rul ?i preg?tirea personalului. Pân? acum am testat acest sistem în m?sura ?i condi?iile tehnice în care ne-au fost prezentate, îns? am auzit de la asiguratori c? sunt multe gre?eli în sistemul electronic. Personal, am depistat, c? pe moment programul nu permite utilizarea sistemului bonus-malus, care este dup? mine chintesen?a acestui sistem automatizat. Am în?eles c? sunt unele confuzii referitor la modul de clasificare a unor unit??i de transport. De exemplu, aceea?i unitate de transport în pa?aportul tehnic este autoturism, iar sistemul indic? – camion”, a declarat Gamurari.

Sursa citat? se întreab?: “Nu în?eleg de ce nu a fost oferit? asiguratorilor ?i intermediarilor în asigur?ri o etap? de testare a acestui sistem? Astfel, cred c? la prima etap? de implementare vor ap?rea multe nedumeriri ?i întreb?ri din partea asiguratorilor, dar ?i a clien?ilor.

De ce a clien?ilor? Pentru c? beneficiarii de produse de asigurare RCA din Moldova au fost foarte alinta?i pân? acum la capitolul pre?uri, or, o mare parte din ace?tia nu au achitat niciodat? costul real al produsului de asigurare de care beneficiau. Asta deoarece o parte dintre asiguratori ?i brokeri acordau reduceri ?i bonusuri neîntemeiate”, sus?ine Gamurari.

Veaceslav Gamurari sper? c? odat? cu impelementarea acestui sistem, se va stabili un climat normal în domeniul asigur?rilor obligatorii de r?spundere civil? auto, în special la capitolul pre?uri.

“Or, dup? 1 februarie unii asigura?i vor fi nedumeri?i de ce pentru acelea?i produse de asigurare trebuie s? achite acum mai mult. R?spunsul este c? pân? acum mul?i asiguratori nu aplicau sistemul malus pentru ?oferii care au produs unul sau mai multe accidente”, sus?ine Veaceslav Gamurari.

Potrivit lui, acest sistem va contribui la colectarea primelor în m?rimea adecvat? ?i la formarea de c?tre asigur?tori a unor rezerve consistente ?i corecte. “Îns? implementarea sistemului RCA Data n-a fost dorit? de c?tre to?i asiguratorii ?i intermediarii în asigur?ri, în special de cei care atr?geau clien?ii doar prin reduceri. În lipsa acestui argument, clien?ii vor începe s? aleag? asiguratorul dup? alte criterii: tratarea clientului, stabilitate financiar?, corectitudine în respectarea obliga?iilor contractuale etc. Acum se va vedea gradul de profesionalism al asiguratorilor. Sper foarte mult ca asiguratorii ?i intermediarii s? nu dispun? de modalit??i prin care s? încalce regulamentul CNPF privind operarea cu sistemul RCA Data, în special la capitolul calcul?rii primei de asigurare”, a conchis Gamurari.

Pavel Ca?er, directorul Biroului Na?ional al Asigur?torilor de Autovehicule (BNAA) sus?ine c? structura pe care o reprezint? demult opteaz? pentru implementarea unui astfel de sistem.

“Acesta va îmbun?t??i eviden?a certificatelor Carte Verde ?i va exclude falsificarea. Acesta este un atu foarte important, deoarece începând din 2001 pân? în prezent, în R. Moldova au fost achitate desp?gubiri în baza certificatelor Carte Verde falsificate, în sum? total? de 2 milioane euro”, a men?ionat Ca?er.

Potrivit lui, un alt avantaj ar fi de?inerea unor date veridice care ar permite realizarea unor analize privind daunele achitate, contractele încheiate, termenele contractelor, or, o baz? statistic? în acest sens va simplifica foarte mult acest lucru.

“Vom reu?i mai u?or s? oper?m cu aceste date, s? apreciem corect m?rimea primelor de asigurare. De asemenea, operatorii pe pia?? nu vor mai putea modifica în mod inten?ionat categoria unit??ii de transport deoarece vor avea la dispozi?ie baza de date ÎS “Registru”, a declarat Ca?er.

Sursa: Capital Market

Despre Abar

ABAR a fost creata in anul 2009 este o asocia?ie neguvernamental?, apolitic?, necomercial?, avînd drept scop formarea si sus?inerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare ?i reasigurare, reprezentarea ?i protec?ia intereselor membrilor s?i, protec?ia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare etc.

afl? mai mult

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: