Nout??i ?i evenimente

Brokerul  de asigurare-reasigurare "SGT ASig Consulting" S.R.L. de curînd a devenit membru al A.B.A.R.

Pe data de 12.11.2013 pre?edintele A.B.A.R., Anton Caba a participat la Forumul Oamenilor de Afaceri organizat de C.N.P.M.(Confedera?ia Na?ional? a Patronatelor din R.M.).

La acest forum s-au discutat diferite subiecte printre care: piedicile în dezvoltarea business-ului în R.M., concuren?a neloial? pe diferite pie?e, interac?iunea agen?ilor economici cu structurile statale, corelarea normelor legislative cu necesit??ile antreprenorilor etc.

Au fost prezen?i reprezentan?i ai Organiza?iei Interna?ionale a Muncii, prim-ministrul R.M.  Iurie Leanc?, Ministrul Economiei Valeriu Laz?r, pre?edintele Comisiei Parlamentare pentru Economie Buget ?i Finan?e Veaceslav Ioni??, pre?edin?i de patronate cît ?i antreprenori.

Spre final s-a propus spre aprobare un proiect de memorandum de colaborare între Guvernul Republicii Moldova ?i business-ul legal reprezentat de Confedera?ia Na?ional? a Patronatului din Republica Moldova. 

Asocia?ia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din R.M. a participat în perioada 2-4 octombrie 2013 la B2B Expo, expozi?ie-forum de produse ?i servici pentru afaceri.

Tematica expozi?iei-forum:

Tehnologii Informa?ionale ?i Comunica?ionale,                                                                                                                                     Servicii de consultan??: juridice,consultan?? în afaceri,contabilitate ?i audit,                                                                                         Sevicii financiare, bancare, de creditare, asigur?ri, leasing,                                                                                                               Publicitate.

Ast?zi, 2 august 2013 a avut loc Adunarea General? a Asocia?iei Brokerilor de Asigurare Reasigurare din R.M.

A fost audiat raportul Pre?edintelui A.B.A.R., au fost analizate veniturile ?i cheltuielile asocia?iei pentru perioada anilor 2011 - 2013.

S-a propus de a intensifica comunicarea între to?i membrii A.B.A.R., de a expertiza mai minu?ios toate Proiectele propuse de organele de reglementare, necesitatea de a m?ri num?rul de membri etc.

În final au fost propuse, acceptate ?i votate pentru un termen de doi ani urm?toarele candidaturi: pre?edinte - Anton Caba, vicepre?edinte - Serghei Popovici.  

Brokerul – consilier al clientului sau “prieten” al asigur?torului. Exist? a treia op?iune?

Versiune tiparSend by email

Ultimele date ale Comisiei Na?ionale a Pie?ei Financiare arat? c? intermediarilor în asigur?ri le revine o cot? de 29 la sut? din totalul primelor brute subscrise. Brokerii de asigurare din Republica Moldova au subscris prime în valoare de circa 4,2 mil. EUR (68 mil. MDL) în primele 3 luni ale acestui an, ceea ce este cu 8 puncte procentuale mai mult comparativ cu perioada similar? din 2012. Avem tendin?a s? credem c? cifrele arat? realitatea, îns? nu întotdeauna aceasta poate fi întrev?zut? clar, mai ales dac? vorbim despre rela?ia dintre anumite elemente ale unui proces. De aceast? dat? ne-am propus s? în?elegem care este rela?ia brokeri-asigur?tori ?i viceversa, mai ales c? în ultima perioad? tot mai mul?i brokeri se declar? nemul?umi?i de anumite companii de asigur?ri, iar companiile de asigur?ri deseori nu opereaz? cu cele mai bune calificative la adresa brokerilor. Am adresat o serie de întreb?ri atât reprezentan?ilor companiilor de brokeraj, cât ?i ai celor de asigur?ri. ?i dac? brokerii “ardeau de ner?bdare” s?-?i expun? p?rerea, atunci companiile de asigur?ri s-au ar?tat mai pu?in interesate de subiect, astfel c? din 4 companii c?rora le-am solicitat p?rerea, a dat curs ini?iativei doar una. O fi ?i acesta un indicator?

Anton Caba, pre?edintele Asocia?iei Brokerilor de Asigurare-Reasiguraresus?ine c? rela?ia broker-asigur?tor este la moment, din punctul s?u de vedere, una instabil?, fiind direct propor?ional? cu loialitatea demonstrat? de ambii parteneri, volumul primelor intermediate, acurate?ea gestion?rii clien?ilor etc. A?adar, calificativul cel mai potrivit ar fi “satisf?c?toare”.

„Parteneriatele durabile pe pia?a de asigur?ri autohton? practic sunt imposibile din motive lesne de în?eles. Se schimb? top managementul, se schimb? patronii, se mai schimb? viziunea despre profitabilitatea colabor?rii cu brokerii ?i multe altele. Pentru a putea solidifica rela?ia broker-asigur?tor este nevoie de timp. Aici m? refer la timpul în care ambii î?i respect? angajamentele, f?r? schimb?ri extreme la nivelul politicii de underwriting, politicii de reasigurare, politicii de gestionare a dosarelor de daun?, politicii de marketing, ?i s? nu uit?m c? activitatea de intermediere este oficializat? de 5 ani, timp insuficient pentru a crea parteneriate durabile. Lipsa încrederii în seriozitatea brokerilor pe de o parte, cât ?i seriozitatea p?str?rii angajamentelor din partea asigur?torilor pe de alt? parte îi face pe ambii vulnerabili” crede Caba.

Potrivit lui, presta?ia companiilor de brokeraj în ultimul timp este sim?it? pe pia??. Brokerii au ajuns s? intermedieze volume considerabile, acestora revenindu-le 1/3 din pia??. Unele companii de asigur?ri au avut o presta?ie mai slab? în aceast? jum?tate de an, comparativ cu anul trecut, pe când al?ii ?i-au înt?rit pozi?iile. Este un fenomen firesc, reie?ind din mi?c?rile care au loc pe pia?a financiar?.

Fiind întrebat dac? în ultimii 2 ani a evoluat sau viceversa rela?ia brokeri-asigur?tori, Caba a men?ionat: “Eu cred ca a evoluat cu unele excep?ii. Dorin?a de a-?i m?ri cota de pia?? a asigur?torilor a fost enzima evolu?iei acestei rela?ii pe unele segmente (leasing). Pe alte segmente, acest parteneriat pur ?i simplu a disp?rut (bank assurance)”.

Potrivit lui Caba, este de datoria brokerului s? fie um?rul de sprijin al clientului în momentul producerii cazului asigurat. Dac? reu?e?te s?-?i fac? meseria cu onestitate, este un lucru bun. În domeniul asigur?rilor din Republica Moldova, problema este de alt? natur?. Am s? o explic printr-o fraz?: “Totul e bine atâta timp cât e bine”.

Ca asocia?ie profesional?, suntem omniprezen?i la evenimentele ce ?in de brokerajul în asigur?ri, avem punctul nostru comun de vedere ?i lu?m atitudine prompt? la orice tentativ? de subminare a rolului intermediarului în asigur?ri. Nu putem r?spunde pentru to?i brokerii de pe pia??, cert este c? membrii asocia?iei noastre (ABAR) se manifest? corect pe pia??, f?r? a înc?lca codul nostru deontologic.

“Din punctul meu de vedere, legisla?ia permite ast?zi brokerilor s? se dezvolte. Nu v?d impedimente majore la acest capitol. Regulile de joc pe care ?i le construiesc brokerii cu asigur?torii îi prive?te personal, atâta timp cât nu se înregistreaz? tandemuri care denatureaz? rolul brokerului în asigur?ri, afectând pia?a în întregime”, a conchis Anton Caba.

Veaceslav Cernica, director executiv BAR „Ervax” men?ioneaz? c? asigur?torii doresc s?-i înl?ture pe brokeri de pe anumite segmente ale pie?ei ?i acest lucru poate fi explicat. Brokerii sunt un client pentru asigur?tori, iar ace?tia uit? de corectitudine în fuga dup? profitul pe care îl cer ac?ionarii. Astfel, în contractele de asigurare CASCO, de exemplu, se reg?sesc clauze care prev?d c? clientul nu poate s? dep??easc? cu mai mult de 20 de km la or? viteza stabilit? ?i altele, care asigur? clientul doar dac? acesta respect? cu stricte?e regulile de circula?ie. Or asta nu este corect.

Un alt exemplu ar fi cel al contractelor de asigurare medical? la plecarea peste hotare unde asigurat? asisten?? medical? doar pentru cazurile de accidente, nu ?i ale bolilor deja existente. În asemenea situa?ii, brokerii o iau „peste cap” atât de la asigura?i care nu sunt de acord cu asemenea clauze, dar ?i de la compania de asigurare care este nemul?umit? de faptul c? e?ti de partea clientului.

În general, brokerii care încearc? s?-?i fac? corect lucrul ?i demonstreaz? prea mult activism în a fi corec?i sunt declara?i persona non grata de c?tre unele companii de asigur?ri.

Personal am avut cazuri în care am ap?rat clientul pân? la urm?, dar am încetat s? mai lucrez cu compania de asigur?ri.

Veaceslav Gamurari, Directorul Executiv al B.A.R. “COVERINS”

“Pân? la un parteneriat durabil între brokeri ?i asigur?tori mai este o cale lung? de parcurs. Dar trebuie s? recunosc c? exis? anumite premise timide, pentru a afirma c? s-au stabilit anumite rela?ii între unii asigur?tori ?i brokeri. Rela?ii serioase, bazate pe o total? încredere, apreciere profesional? ?i respect colegial – se întâlnesc extrem de rar. Astfel, la general, pe pia?a local? de asigur?ri rela?ia între asigur?tor ?i broker este cea de concuren??, ?i nu una de parteneriat. Pentru a se stabili ni?te rela?ii durabile dintre asigur?tori ?i brokeri e nevoie de mai mult profesionalism, onestitate, transparen??, respect fa?? de munca celuilalt, criterii ce ar genera la rândul lor încredere fa?? de partenerul de business”, sus?ine Gamurari.

Întrebat cum caracterizeaz? presta?ia companiilor de brokeraj, dar ?i cea a companiilor de asigur?ri, Gamurari a calificat acest subiect ca fiind “o tem? dureroas?. Mai întâi de toate a? men?iona c? pe pia?? activeaz? un num?r extrem de mic de brokeri veritabili. Majoritatea firmelor ce poart? denumirea de broker de asigurare-reasigurare presteaz? servicii de agent de asigurare, de?inând contracte de mandat cu asigur?torii în lipsa unui contract identic semnat cu clientul s?u, care este ?i consumatorul produselor ?i serviciilor de asigurare. Marea majoritate a acestora activeaz? doar pe segmentele RCA, Carte Verde, Autocasco, ?i nu presteaz? servicii caracteristice unui broker de asigurare autentic, nu lucreaz? cu riscuri serioase, specifice, fapt ce ar contribui la o cre?tere profesional?. Unii mai consider? pân? azi c? rolul principal al unui broker este de a prezenta clientului câteva oferte, ?i din cele mai ieftine. Servicii de consulting, inspec?ii de risc, servicii de intermediere în reasigur?ri, plasarea unor riscuri mai complicate ?i complexe, cum ar fi asigur?ri de r?spunderi specifice, riscuri tehnice, riscuri din agricultur? ?. a., sunt prestate maxim de 3 companii de brokeraj”, opineaz? Gamurari.

Potrivit lui, anume din acest motiv presta?ia brokerilor la general este înc? una modest?, în mod special la capitolul calitatea serviciilor prestate ?i spectrul serviciilor acordate. “Un moment negativ este ?i existen?a unui num?r mare de pseudo-brokeri – societ??i afiliate unor companii de asigur?ri. Cu p?rere de r?u mul?i brokeri în goana dup? câ?tig rapid, la fel ca ?i unii asigur?tori, au intrat în diverse scheme ?i „proiecte”, generând urm?ri nefaste pentru unii operatori, fapt ce a influen?at negativ imaginea brokerajului autohton. Ca ?i în cazul asigur?torilor, se atest? o concentrare a businessului, se eviden?iaz? un grup de lideri, astfel primelor zece societ??i de brokeraj din top le revine circa 50% din totalul primelor intermediate de pia?a de brokeraj”, este de p?rere Gamurari.

Veaceslav Gamurari sus?ine referitor la asigur?tori: în mare parte nu se observ? o cre?tere a profesionalismului colaboratorilor societ??ilor de asigurare, asta deoarece pia?a local? de asigur?ri e format? în propor?ie de 43% din asigur?ri auto obligatorii, conform rezultatelor anului 2012. “Despre ce cre?tere a profesionalismului ?i ob?inerea deprinderilor noi poate fi vorba, dac? colaboratorii asigur?torilor, ?i cei a brokerilor, din an în an lucreaz? cu riscuri de acela?i gen, folosind acelea?i practici, f?r? a ob?ine deprinderi noi? Pia?a duce lips? de personal calificat ?i experimentat. Gama produselor de asigurare e slab diversificat?, ?i aceste produse de fapt sunt aproape identice la to?i asigur?torii. Diferen?a dintre asigur?tori o face doar stilul de abordare a clientului la etapa de regularizare a daunei”, a declarat Gamurari.

Potrivit sursei citate, e regretabil ?i cel pu?in straniu s? auzi de la asigur?torii din top 5 c? asigurarea unei nave cu grâu este un risc exotic, la fel fiind calificat? ?i o r?spundere civil? general? cu o limit? de r?spundere de 100 mii euro. Mai exist? ciud??enii din domeniul underwritingului, când nu sunt preluate riscuri la limite de r?spundere adecvate, cu posibilitate de a fi plasate în reasigurare de c?tre broker, în schimb lejer sunt acceptate Porsche de peste o sut? de mii de euro la tarife reduse ?i cu condi?ia neaplic?rii francizei. Contractele de asigurare ale unor asigur?tori nu corespund cerin?elor ce trebuie s? le întruneasc? un contract de asigurare, în ceea ce ?ine de forma ?i con?inutul acestuia. Deseori se întâlnesc no?iuni ?i prevederi inexacte sau eronate din punct de vedere juridic.

“Exist? cazuri când este problematic de a plasa anumite riscuri din motivul c? compania de asigur?ri nu dispune de experien?? de lucru cu asemenea riscuri ?i nu preia riscul nici în situa?ia când brokerul vine cu o solu?ie de reasigurare. Cu p?rere de r?u, atât asigur?torii cât ?i brokerii pierd destul de mult business ?i din alt motiv – din cauza abord?rii bazate pe orgolii, sup?r?ri personale, ?i nu a unei mentalit??i pragmatice de business. A?i auzit de vreo co-asigurare sau co-brokeraj pe pia?a de asigur?ri din Republica Moldova? La fel e problematic? ?i formarea unui pool de asigurare pentru acoperirea unor riscuri specifice. Exist? segmente nevalorificate, p?trunderea care le-ar permite asigur?torilor ?i brokerilor s?-?i sporeasc? afacerile, dar anume neîncrederea ?i mentalitatea „individualist?” a operatorilor nu le permite acest lucru”, sus?ine Gamurari.

Veaceslav Gamurari a declarat c? nu vede schimb?ri radicale, nici spre bine, nici spre mai r?u la capitolul rela?iei dintre brokeri ?i asigur?tori. La unii, rela?iile au degradat, la al?ii au r?mas stabile. Anumi?i asigur?tori colaboreaz? cu anumi?i brokeri, reie?ind din stilul, scopurile, viziunile lor, confirmând zicala – cine se aseam?n?, se atrage.

S-au creat anumite “alian?e”, când anumi?i asigur?tori colaboreaz? în exclusivitate cu anumi?i brokeri, ?i viceversa.

“Compania noastr? colaboreaz? mai activ cu 5 societ??i de asigurare autohtone. Cu unele din acestea, rela?iile au fost stabilite înc? din 2005, ?i sper s? fie cel pu?in la fel de echilibrate ?i în continuare. Se pare c? suntem unicul broker pe pia?? care nu ?i-a schimbat partenerii de afaceri de-a lungul mai multor ani de activitate ?i men?ine un business stabil cu ace?ti asigur?tori. Ne-am stabilit rela?ii de afaceri cu colegii no?tri asigur?tori, bazându-ne pe un ?ir de criterii importante pentru noi, cum ar fi: stabilitatea financiar?, reputa?ia, profesionalismul colaboratorilor asigur?torului, existen?a unei politici de reasigurare, gama produselor de asigurare propus?, modul de abordare a clientului la diferite etape a procesului de asigurare, ?i nu în ultimul rând – viziunea ?i atitudinea fa?? de institu?ia brokerului”, analizeaz? Gamurari.

Potrivit lui, s? fii consilierul clientului la toate etapele procesului de asigurare ?i contractului de asigurare intermediat este unul dintre neajunsurile unui broker. Dup? cum am men?ionat anterior, ne-am stabilit rela?ii bune cu anumi?i asigur?tori, ?i aceste rela?ii se men?in datorit? abord?rii corecte a clien?ilor no?tri, atât la faza de plasare a riscurilor, cât ?i la cea de regularizare a daunelor. Timp de 8 ani de activitate, n-am avut niciun caz de refuz neîntemeiat, sau vreun caz care s? ajung? în instan??, ?i acest fapt denot? c? ne-am ales corect partenerii de afaceri.

“Brokerii au un rol important pentru o asemenea pia?? cum este cea din RM, în mod special în ceea ce ?ine de promovarea institu?iei asigur?rilor, implicarea activ? în procesul dezvolt?rii culturii financiare a cet??enilor. Asta deoarece nivelul con?tientiz?rii de a apela la protec?ie prin asigurarea popula?iei ?i businessului autohton este extrem de jos. Brokerul are menirea s? identifice riscurile la care e supus clientul s?u, s?-i ofere solu?ii reale pentru protejarea intereselor patrimoniale ale acestuia. Pe de alt? parte, fiind un profesionist ?i vânz?tor de riscuri ?i parte a unei rela?ii de business, brokerul contribuie la procesul de achizi?ie, selectând ?i furnizând riscuri rentabile asigur?torului. Un broker autentic ?i veritabil are menirea de a contribui la stabilirea unui echilibru dintre interesele asiguratului ?i asigur?torului, opineaz? sursa citat?.

Potrivit lui Gamurari, reie?ind din faptul c? nu prea avem brokeri pe pia??, asigur?torilor le este dificil de a aprecia. Dar chiar ?i în cazul brokerilor autentici cu experien??, majoritatea asigur?torilor înc? nu apreciaz? pe deplin ?i la justa valoare competen?a, experien?a brokerilor veritabili, la fel nu con?tientizeaz? posibilit??ile reale de a-?i spori afacerile colaborând cu ace?tia.

“Îmi displace faptul c? asigur?torii deseori pun pe acela?i cântar to?i brokerii, f?r? a face diferen?e. Mai exist? înc? ceva deranjant, ?i anume faptul c? asigur?torii prefer? s?-i fac? responsabili pe brokeri pentru anumite deficien?e ?i probleme, când în realitate generatori ai acestor probleme sunt chiar asigur?torii. Recunosc c? activitatea unor brokeri a creat probleme anumitor asigur?tori, dar repet, totul a început de la faptul c? aceia?i asigur?tori le-au creat anumite condi?ii ?i le-au permis s? fac? ceea ce ace?ti brokeri au f?cut. Deci ar fi bine ca cineva s? mai scape ?i de bârnele din ochii proprii”, analizeaz? Gamurari.

Întrebat dac? legisla?ia în vigoare ar necesita anumite modific?ri pentru a optimiza raporturile dintre brokeri ?i asigur?tori sau totul depinde de regulile create în procesul de lucru de c?tre asigur?tori ?i brokeri, Gamurari a men?ionat c? respectul, încrederea ?i normele deontologice nu pot fi impuse prin norme legale. Operatorii industriei asigur?rilor – asigur?torii ?i brokerii trebuie s? fie con?tien?i de necesitatea stabilirii unor rela?ii de parteneriat stabile, bazate pe încredere, transparen??, colegialitate ?i loialitate.

Alexandru Zgardan, pre?edintele companiei de asigur?ri “Garan?ie” relev? c? parteneriatul între brokeri ?i asigur?tori este un element indispensabil pentru dezvoltarea pie?ei de asigur?ri în orice ?ar?. Este ideal când parteneriatele sunt bazate pe un istoric de colaborare de lung? durat?, pe o grij? rezonabil? fa?? de asigura?i, pe o procedur? rapid? ?i eficient? de desp?gubire, dar evident, adesea brokerii coopereaz? cu asigur?torii mai mult din interese mai înguste ?i de scurt? durat?. Uneori acest parteneriat este bazat pe un fundament cam ?ubred ?i care st? la limita moralului sau legii chiar uneori.

“Eu consider c? doar obiectivele de lung? durat? pot aduce beneficii tuturor p?r?ilor implicate în parteneriatul dat. Pia?a duce lips? de comportament corect, legal chiar, uneori, din partea p?r?ilor implicate în proces. În plus, consider c? brokerii, cât ?i companiile uit? de triunghiul marketing-ului în activitatea lor de zi cu zi – în afar? de pre?, mai exist? calitatea ?i viteza deservirii, care foarte des sunt ignorate total la promovarea produselor. Atunci când concuren?a se reduce la vinderea produselor la pre?uri de dumping ?i la acordarea de reduceri, adesea mai pu?in legale, care pe termen lung duc la rezultate proaste pentru toat? pia?a în general, ?i se ignor? componenta de desp?gubire rapid? ?i echitabil?, este evident c? e mult loc pentru a schimba situa?ia existent? ast?zi”, crede Zgardan.

Potrivit sursei citate, presta?ia atât a companiilor de brokeraj, cât ?i a companiilor de asigur?ri las? de dorit. În ultimul timp poate fi observat un extremism în rela?ia dintre aceste dou? p?r?i ?i orice extremism va cauza o reac?ie de r?spuns în partea opus?. De aceea este nevoie de g?sit calea, care ar fi benefic? pentru to?i, care cred ca exist? dac? e s? judec dup? experien?a pe care o am eu.

“Cred c? la modul general rela?ia dintre cele dou? p?r?i a degradat din cauzele descrise mai sus. Cred ca “mama” tuturor relelor e l?comia. Este nevoie de a g?si o balan?? între interesele ambelor p?r?i implicate. Cre?terea continu? a comisioanelor a adus la situa?ia când s-a ajuns la un plafon de care nu se mai poate trece”, consider? Zgardan.

Alexandru Zgardan crede c? rela?ia companiei care o administreaz? cu brokerii este cea mai bun? din istoria existen?ei sale ?i una din cele mai bune de pe pia??. “În?elegem necesit??ile brokerilor, ?i punem accentul pe calitatea deservirii ?i viteza achit?rii desp?gubirilor. Cred c? anume ace?ti factori ignora?i de multe companii ne-a permis s? fortific?m o rela?ie foarte bun? cu brokerii. În plus, cred c? capacitatea de a discuta ?i auzi dolean?ele brokerilor ne d? un avantaj concuren?ial – suntem transparen?i, flexibili ?i adaptabili în rela?ia cu brokerii. Aproximativ 30 de companii de brokeraj colaboreaz? cu noi ?i sper ca marea lor majoritate sunt satisf?cute de aceast? colaborare. Ca ?i în orice rela?ie de afaceri, criteriile sunt acelea?i – imaginea pe pia??, capacitatea de a negocia, calitatea portofoliului, deschiderea la inova?ii în domeniul produselor noi, transparen?a. Cred c? aceste criterii sunt c?utate de ambele p?r?i implicate în procesul de afaceri”.

Potrivit lui Zgardan, brokerii sunt importan?i deoarece constituie puntea dintre asigura?i ?i asigur?tori. Brokerii exist? pe toate pie?ele ?i vor exista ?i la noi. Evident nu putem generaliza ?i fiecare caz de conflict între broker ?i asigur?tor trebuie examinat separat. De aceea, nu putem pune într-un co? atât brokerii, cât ?i asigur?torii sau chiar asigura?ii.

“Ar fi bine ca noi s? îndeplinim legisla?ia care exist? ?i apoi s? purcedem la modific?ri. În Moldova, cea mai mare problem? nu este lipsa legisla?iei, ci ignorarea ei. Sunt sigur c? orice modificare trebuie f?cut? doar dup? ce ascult?m toate p?r?ile ce pot fi afectate de modific?ri legislative”, a conchis Zgardan.

Capital Market informeaz?: Pentru primele trei luni ale anului curent, au prezentat rapoarte de activitate 17 companii de asigur?ri ?i 71 companii de brokeraj (din 79) care activeaz? pe pia?a de asigur?ri din R. Moldova.

Tatiana Solonari

Numarul ziarului: 
Nr.27 (498) din 17 iulie 2013

Despre Abar

ABAR a fost creata in anul 2009 este o asocia?ie neguvernamental?, apolitic?, necomercial?, avînd drept scop formarea si sus?inerea statutului profesionist al brokerilolor de asigurare ?i reasigurare, reprezentarea ?i protec?ia intereselor membrilor s?i, protec?ia intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare etc.

afl? mai mult

Abonare Newsletter

pentru a putea primi ultimele noutati!: