Asociația Brokerilor de Asigurare-Reasigurare · Str. Mitropolit Dosoftei 126, Chișinău, Republica Moldova · abar.md@gmail.com

Asociația Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (ABAR) are ca scop:

Formarea și susținerea statutului profesionist al brokerilor de asigurare și reasigurare,


reprezentarea și protecția intereselor membrilor săi, protecția intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare.

ABAR a fost creată în anul 2009 și are ca principale atribuții promovarea produselor de asigurare în rândul populației, precum și creșterea calității relației dintre brokerii de asigurare, asiguratori și autorități.

Este o asociație neguvernamentală, apolitică și necomercială.

Scopuri:

 1. sprijinul membrilor săi în creșterea recunoașterii publice a rolului activității societăților de brokeri de asigurare și reasigurare;
 2. reprezentarea și protecția intereselor membrilor săi pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotare.
 3. formarea și susținerea statutului profesionist al brokerilor de asigurare și reasigurare;
 4. susținerea businessului mic și mijlociu în domeniul asigurărilor și reasigurărilor prin oferirea de consultații;
 5. protecția intereselor consumatorilor serviciilor de asigurare;
 6. colaborarea cu societățile de asigurări și cu autoritatea de supraveghere a activității de asigurări în pregătirea bazelor legislative și tehnice în domeniul asigurărilor;
 7. crearea standardelor de lucru, a normelor deontologice și urmărirea creșterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor săi;
 8. susținerea membrilor săi în educarea și instruirea personalului propriu;
 9. susținerea și reprezentarea intereselor legitime ale membrilor săi în relațiile cu terții, inclusiv instituțiile de stat și organizațiile internaționale;
 10. dezvoltarea relațiilor la nivel național și internațional cu alte asociații și organisme de profil.
 11. realizarea relațiilor cu societatea civilă, a activității de publicitate și reclamă, a celei editoriale, interesul membrilor Asociației și consumatorilor serviciilor de asigurare.

Activități:

 1. Organizarea și participarea la seminare, conferințe, întruniri, lecții etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiștilor calificați în domeniile prioritare de activitate ale asociației;
 2. Analiza problemelor cu care se confruntă intermediarii de asigurare și domeniul asigurărilor în ansamblu, care au impact nemijlocit asupra drepturilor și intereselor consumatorilor produselor de asigurare;
 3. Contribuirea la ridicarea nivelului culturii asigurărilor în rândurile persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova;
 4. Editarea și multiplicarea publicațiilor în domeniul asigurărilor;
 5. Elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte la nivel național și internațional, în scopul dezvoltării potențialului membrilor asociației și în scopul atingerii obiectivelor Asociației.
 6. Participarea la formularea unei poziții comune în pregătirea reglementărilor privind asigurările, depunerea eforturilor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent prin exprimarea de opinii cu privire la proiectele de legi, acte normative și de reglementare, și oferirea de soluții legale adecvate cu privire la modificările legislației în vigoare.
 7. Participarea reprezentanților Asociației la lucrările grupurilor de experți de pe lîngă autoritatea de supraveghere.
 8. Participarea ca membru în uniuni și asociații internaționale de profil.

Drepturi:

 1. să reprezinte interesele membrilor Asociației în autoritățile publice și alte organizații;
 2. să asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi;
 3. să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 4. să desfășoare activitate editorială;
 5. să difuzeze liber informația despre activitatea sa;
 6. să obțină de la autoritățile publice, autoritatea de supraveghere, informația necesară pentru desfășurarea activității statutare;
 7. să încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 8. să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații naționale și internaăionale;
 9. să încheie cu persoanele fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;
 10. să creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică;
 11. să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Asociației.

în conformitate cu art. 188 Cod Civil, Asociația are dreptul să desfășoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut și în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

Asociația Brokerilor de Asigurare – Reasigurare, numită în continuare Asociația, este o asociație neguvernamentală, apolitică, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii Republicii Moldova nr.220-XVI din 19.10.2007 Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individualiî, precum și prin alte acte legislative și materiale normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Denumirea completă a Asociației este: Asociația Brokerilor de Asigurare – Reasigurare

Denumirea prescurtată: ABAR

Sediul Asociației se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 90/1

Asociația dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului la Camera de înregistrare de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale a Republicii Moldova, dispune de toate drepturile și obligațiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociația dispune de ștampilă, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, în lei și în valută străină, cod fiscal, precum și alte atribute ale persoanei juridice.

Asociația își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociației este nelimitată.

Asociașia este nonprofit, apolitică, și în activitatea sa nu va folosi și distribui patrimoniul său, interesele vreunui membru al Asociației, sau vreunei persoane particulare.

Asociația va folosi patrimoniul său în scopurile prevăzute de statut.

Asociația nu va susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.

Asociația dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activității prevăzute statut, și poartă răspundere pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu.

Descarcă „Codul etic al brokerilor membrilor ai ABAR”

 • Președintele Asociației Brokerilor de Asigurare-Reasigurare: Anton Caba
 • Tel/fax: 60-57-60, 067 101 000
 • E-mail: abar.md@gmail.com

Educație și formare

 • 1990 – 2002 Liceul român-englez Mircea Eliade
 • 2002 – 2006 Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Finanțe, specialitatea Finanțe și Asigurări – Licențiat în Economie
 • 2002 – 2007 Universitatea Tehnică din Republica Moldova Facultatea Cadastru Geodezie și Construcții, specialitatea Evaluarea Imobilului – Inginer licențiat
 • 2008 – Academia de Studii Economice din Moldova – Master în Administrarea Afacerilor

Activitate Profesională:

 • 2003-2010, economist S.A. „Moldconinvest”
 • 2006-prezent, administrator S.R.L. „AV Broker de Asigurare Reasigurare”
 • 2010-prezent, președinte Asociația Brokerilor de Asigurare Reasigurare (A.B.A.R.)
 • 2011-prezent, membru al Consiliului de Administrare a Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor materialelor de construcție „CONDRUMAT”
 • 2014-prezent, Director Financiar al S.C. „MCI & Co – Construct” S.R.L.
 • 2014-prezent, membru al Consiliului de Experți de pe lângă C.N.P.F.

Astăzi ABAR are

15 membri · cotă > 60%

din 40 de brokeri prezenți pe piata de asigurări, cu o cota de peste 60% din totalul subscrierilor pe intermediere.

abar-member-logo

AV Broker de Asigurare Reasigurare SRL

abar-member-logo

B.A.R. Ervax Grup SRL

abar-member-logo

ÎCS Eurolife Broker de Asigurare SRL

abar-member-logo

B.A.R. PRODEVIZ S.R.L.

B.A.R. INVEST BROKER S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R. NOVA BROKER S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R CONSASIG – SERVICE S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R. INSURANCE ING BROKER S.R.L.

B.A.R. SAFETY BROKER S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R. DIPLOMAT BROKER S.R.L.

B.A.R. AECM ASIGURĂRI S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R. MGP BROKER S.R.L.

B.A.R. B.S.C.E. – GRUP S.R.L.

B.A.R. HERMINA S.R.L.

abar-member-logo

B.A.R. Q ASIG S.R.L.